Nedap respecteert de privacy van alle bezoekers van de website.
Nedap hecht veel waarde aan uw privacy. Nedap geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of hiertoe een verplichting bestaat op basis van wet- of regelgeving.

Begrippen
Hieronder worden enkele definities gegeven van veel gebruikte termen in dit statement:

 • Nedap:
  N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap”Adres:
  Parallelweg 2
  7141 DC Groenlo
  Nederland
 • Persoonsgegevens: elk gegeven over een natuurlijke persoon of gegeven dat herleidbaar is tot een bepaalde persoon zoals voornaam, achternaam,  geboortedatum, ip-adres, locatiegegevens of adres.
 • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens, bijvoorbeeld verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen of archiveren.
 • Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw apparatuur (bijvoorbeeld uw computer) achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome) om deze cookies op uw apparatuur op te slaan.
 • IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op internet. Dit kan betekenen dat het IP-adres in bepaalde gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Het IP-adres is essentieel om de pagina’s via internet naar de juiste computer te sturen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Nedap houdt zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens en de Europese Privacy Verordening (EU/2016/679). Nedap behandelt de door u verstrekte persoonlijke  gegevens met grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Communicatie
Wanneer u een e-mail, een contactformulier op een van de websites of andere berichten naar Nedap verzendt, is het mogelijk dat die berichten als e-mail bewaard worden. Soms wordt naar uw persoonlijke gegevens, die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, gevraagd. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Als u technische support-vragen stelt, is het mogelijk dat deze verwerkt worden in ons service-ticket systeem.

De websites maken gebruik van cookies
Op de Nedap-websites worden verschillende soorten cookies gebruikt:

 1. Functionele cookies
  Nedap gebruikt functionele cookies om het navigeren over de website te vergemakkelijken (bijvoorbeeld, het onthouden van informatie over verschillende webpagina’s) en om bepaalde gebruikersinstellingen of –voorkeuren te bewaren, zodat uw gebruik van onze websites kan worden geoptimaliseerd. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren.
 2. Social Media cookies
  Nedap geeft u de mogelijkheid om de informatie, die aanwezig is op de door Nedap ter beschikking gestelde websites, te delen via social media. Daarvoor kunt u gebruik maken van de social media-buttons (dit zijn onder andere Facebook,   LinkedIn   en   Twitter). Voor dergelijke social media-websites geldt dat een social media cookie pas wordt geplaatst op het moment dat u op de social media button klikt. Voor de cookies die daarna door de social media-partijen worden geplaatst en de mogelijke informatie die zij verzamelen, wordt u verwezen naar de informatie en/of privacy verklaringen beschikbaar op de website van de betreffende social media-website. Nedap is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of toepassing van deze websites of de verwerking van persoonlijke gegevens van een dergelijke social media website.
 3. Analytische cookies
  Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag wordt mogelijk door Nedap gebruikt ten behoeve voor verdere optimalisering van en communicatie over Nedap-producten en Nedap-diensten. Uiteraard gebeurt dit enkel op een behoorlijke en zorgvuldige wijze in overeenstemming met de  toepasselijke wet.Google Analytics
  Nedap maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” die analyseren hoe bezoekers/gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres, waarbij het laatste octet gemaskeerd is) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapportages over de website-activiteit op te kunnen stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te kunnen bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Meer informatie vindt u op  de Privacy Policy-pagina van Google.   Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of indien van toepassing derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt of gebruiken voor andere Google-diensten (gegevensdeling staat uit).Nedap en Google hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten zoals die is voorgeschreven door de Autoriteit Persoonsgegevens. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven en/of zoals die zullen luiden indien de voorwaarden door Google worden aangepast.
 4. Cookies van derden
  Nedap kan gebruik maken van cookies van derden voor advertentie- of marketingcommunicatiedoeleinden. Andere adverteerders gebruiken cookies om de effectiviteit van de advertenties te meten en om de inhoud van de advertentie te personaliseren. Informatie die mogelijkerwijs door deze adverteerders verzameld wordt, kan geolocatie- of contactgegevens bevatten. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies

Blokkeren van cookies
Mocht u niet akkoord willen gaan met het cookiesbeleid van Nedap, dan kunt u het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. U wordt erop gewezen dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Rechten van bezoekers
U heeft de mogelijkheid gebruik te maken van uw rechten,  zoals onder meer: inzage, correctie, beperking, bezwaar of gegevenswissingen, door het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u vragen heeft ten aanzien van het gebruik van uw persoonlijke data, dan kunt u die richten aan onze functionaris voor de gegevensbescherming door een email te sturen naar privacy@nedap.com.

Nedap behoudt zich het recht voor om u, voorafgaande aan het inwilligen van uw verzoek, te identificeren ten kantore van de vennootschap, door middel van uw  geldig identiteitsbewijs.

Geen vergoeding
Tenzij uw verzoek tot het uitoefenen van een van uw rechten excessief, niet gemotiveerd of onredelijk is, zal Nedap geen kosten in rekening brengen. Indien u een klacht indient bij de relevante autoriteit, komen de daarmee gepaard gaande (juridische) kosten voor uw rekening.

Tijdsperiode om antwoord te geven
Nedap zal trachten om een legitiem verzoek binnen een redelijke termijn, zijnde 1 maand  na ontvangst van het verzoek, te beantwoorden. Indien uw  vraag complex is of wanneer u verschillende verzoeken of vragen tegelijkertijd heeft gesteld, dan kan het langer duren voordat u een antwoord krijgt. In een dergelijk geval zullen wij u informeren en u regelmatig op de hoogte brengen van de voortgang.

Apps en software oplossingen
Nedap ontwikkelt verschillende apps en software oplossingen. Specifieke (privacy) gerelateerde informatie leest u in het Privacy overzicht apps en software-oplossingen Nedap NV.

Disclaimer
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van  deze voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Nedap sluit alle aansprakelijkheden uit ten aanzien van het gebruik van de Nedap-websites, de geplaatste cookies of voor handelingen van derden die persoonlijke gegevens verwerken zonder instructie van Nedap.

Informatie op deze website
Nedap besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en aan het up-to-date houden van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Nedap sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie en behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie en/of condities op de website te wijzigen.

Beveiliging
Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Nedap verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging en onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en verlies.
Nedap heeft een procedure geïmplementeerd die beschrijft wat te doen bij een inbreuk van persoonsgegevens en wanneer Nedap wettelijk verplicht is de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel u,  te informeren. Voor meer detail, gaat  u naar: Normen en standaarden.

Functioneren van deze website
Nedap garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar, langs elektronische weg, aangeboden diensten. Nedap is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten op Nedap -websites.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Nedap aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen
Nedap garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen, troyan horses  of vergelijkbare schadelijke componenten.

Algemene voorwaarden
Voor eventuele diensten kunnen de algemene voorwaarden van Nedap van toepassing zijn en verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden.

Veranderingen
Nedap past de inhoud van dit document regelmatig aan en adviseert u daarom met  regelmaat deze webpagina te raadplegen. Wanneer veranderingen aangebracht worden, wordt de hierboven vermelde datum van herziening aangepast. De aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens met ingang van de datum van herziening.

Contactinformatie
Mocht u na het lezen van dit document nog vragen hebben over de bescherming van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met de functionaris voor de gegevensbescherming (FG): I.A.C. (Ruud) van Balveren via e-mail: privacy@nedap.com

Versie: mei 2018